กฐินสามัคคีอำเภอบ้านผือ ณ วัดวิเศษสรรพคุณ บ้านเม็ก หมู่ที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2563

Posted by:

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 17 มีนาคม 2020

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
สามารถมาชำระได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะค่าปรับ ขอบคุณค่ะ

0

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้านในตำบลข้าวสาร

Posted by:

นายอิทธิพล กาล้อม ม.2 บ้านดอนขวาง (สานกระเป๋า/ทอเสือกก)

นางคำตา วงษ์ชัย ม.2 บ้านดอนขวาง (เลี้ยงกบ)

นางหนูยู้ สมสี ม.1 บ้านเม็ก (สานแห)

นางสำนอง วงษ์คำ ม.1 บ้านเม็ก (เลี้ยงเป็ด)

นายเกรียงไกร วงศรีจันทร์ ม.1 บ้านเม็ก (เลี้ยงสุกร)

 

นายสมบัติ สมสี ม.1 บ้านเม็ก (เลี้ยงวัว)

นางคำเพียร ม่วงภูเขียว ม.1 บ้านเม็ก (เลี้ยงไก่)

0

โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

Posted by:

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการจิตอาสา : เวที “อยาก-ทำ”

Posted by:

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

Posted by:

0
Page 1 of 6 12345...»