การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กำลังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ไปทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารจึงขอประกาศให้ทราบดังนี้

  1. ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 จากจำนวนภาษีที่คำนวณได้
  2. ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
  3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม
    ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

0

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.ข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

0

กฐินสามัคคีอำเภอบ้านผือ ณ วัดวิเศษสรรพคุณ บ้านเม็ก หมู่ที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2563

Posted by:

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 17 มีนาคม 2020

Posted by:

0
Page 1 of 6 12345...»