กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดจิอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

วันที่  5-7 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดจิอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

Posted by:

0

ประกาศ”รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ”

Posted by:

0

กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

ในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านข้าวสาร อสม. จัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย  พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

 

0
Page 1 of 8 12345...»