ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (

Posted by:

0

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

Posted by:

0
Page 1 of 15 12345...»