ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จุดที่ 1 จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ถึงนางทองล้วน พรมขัน จุดที่ 2 จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึงบ้านนายบุญถม มงคุณ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จุดที่ 1 จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ถึงนางทองล้วน พรมขัน จุดที่ 2 จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึงบ้านนายบุญถม มงคุณ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนขวาง หมู่ 2 จากปั้มน้ำมันหยอดเหรียญข้างสระน้ำวัดท่าวารีสาคร ถึง บ้านนางพิกุล หริ่งแก้ว ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านทรายทอง หมู่ 9 จากสวนมันนายมะลิ บุญหลาย ถึง สวนนางบุญ ศิริกลิ่น ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ 3 จากที่นานายชาลี มงคุณ ถึง บริเวณดอนปู่ตา ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านเม็ก หมู่ 1 จากบ้านนายบุญมี ไชยยอด ถึง ที่นานางสุภาพ หัตถนัตย์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านเม็ก หมู่ 1 จากบ้านนางอรวรรณ นาทา ถึง บ้านนายจำเนียร เอ็นดู ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0
Page 1 of 15 12345...»