ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จากบ้านนางมณีรัตน์ สุขณรงค์ ถึงบ้านนางพวงพยอม วงษ์คำ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์บ้านข้าวสาร หมู่ 10 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จากบ้านนางบุญเพ็ง เสนาชัย ถึงบ้านนายวิเชียร อินกอง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนขวาง หมู่ 2 จากสวนนางสายหยุด สีกระแจะ ถึง สวนมันนายเสาร์ สมศรี ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนขวาง หมู่ 2 จากสวนนางสายหยุด สีกระแจะ ถึง สวนมันนายเสาร์ สมศรี ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 7 จากหน้าบ้านนายสุเทพ กฤษณ์โสภี ถึง สวนมันนางทม พรมแดง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 7 จากหน้าบ้านนายสุเทพ กฤษณ์โสภี ถึง สวนมันนางทม พรมแดง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

0
Page 1 of 12 12345...»