ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

0

แบบ บก.01 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเม็ก หมู่ที่ 7 จากสวนนายสัมฤทธิ์ สุขณรงค์ ถึง สวนนางทองทิพย์ นาทา ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทำงานผู้บริหาร) ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (

Posted by:

0
Page 1 of 16 12345...»