แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข็ง หมู่ 3 จากนานายไชยยา ไชยคำ ถึงสามแยกสวนอ้อยนายอินตรา อุ่นแสนสุข ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านข้าวสาร หมู่ 4 จุดที่ 1 จากบ้านนางสาวเฉย พรชัย ถึงสี่แยกหน้าบ้านนางสวน คณะวาปี จุดที่ 2 จากบ้านนางสวน คณะวาปี ถึงหน้าบ้านนายถาวร ศรีหาชัย ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านข้าวสาร หมู่ 10 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป จากบ้านนายวิชัย หริ่งแก้ว ถึงสวนอ้อยนางอาภรณ์ สีหอม บ้านข้าวสาร หมู่ 10 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทรายทอง หมู่ 9 จากสวนมันนายมะลิ บุญหลาย ถึง สวนอ้อยนายมะลิ บุญหลาย ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหอ หมู่ 6 จากบ้านนางสุชาดา หริ่งแก้ว ถึง สวนนางถาวร ไชยเจริญ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหอ(คุ้มน้อยดงยาง) หมู่ 6 จากบ้านนางสำราญ พิมพิสาร ถึง บ้านนางสวง โครตแสนลี ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเม็ก หมู่ 7

Posted by:

0
Page 1 of 10 12345...»