แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จากบ้านนางมณีรัตน์ สุขณรงค์ ถึงบ้านนางพวงพยอม วงษ์คำ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

Posted by:

0

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ป่าช้าสาธารณะประโยชน์บ้านข้าวสาร หมู่ 10 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0