โครงการ Big Cleaning Day

Posted by:

วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร นำโดยนายดิเรก ประดิษฐ์ นายกอบต.ข้าวสาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ข้าวสาร ดำเนินการ โครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

0

คำสั่งมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0