แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านข้วสาร หมู่ 4 จากบ้านนางสีดา เหลาทอง ถึงบ้านนายประสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

Add a Comment