แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 2098 ถึง บ้านนายบุญสวน ไชยอยู่ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0

Add a Comment