จ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเม็ก หมู่ 7 จากบ้านนางพานทิพย์ ไชยอยู่ ถึงหน้าวัดป่าจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0