แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จากบ้านนางมณีรัตน์ สุขณรงค์ ถึงบ้านนางพวงพยอม วงษ์คำ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0