แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านเม็ก หมู่ 1 จุดที่ 1 จากบ้านนายสกุล นาราช ถึง บ้านนายสกุล นาราช ถนนกว้าง 3 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายดำ สีผิว ถึง นานางสมปอง พรมขันต์ ถนนกว้าง 4 เมตร ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0