แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จากบ้านนางบุญเพ็ง เสนาชัย ถึงบ้านนายวิเชียร อินกอง ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0