แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จากบ้านนายพรชัย ทองอุดร ถึงนานายเสถียร จำปาสิม ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0