กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

ในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านข้าวสาร อสม. จัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย  พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

 

0