แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนขวาง หมู่ 2 จากปั้มน้ำมันหยอดเหรียญข้างสระน้ำวัดท่าวารีสาคร ถึง บ้านนางพิกุล หริ่งแก้ว ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

0