แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จุดที่ 1 จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ถึงนางทองล้วน พรมขัน จุดที่ 2 จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึงบ้านนายบุญถม มงคุณ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมท่อ คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ 5 จุดที่ 1 จากบ้านนายฉลอง หินแก้ว ถึงนางทองล้วน พรมขัน จุดที่ 2 จากบ้านนางทร ทองอุดร ถึงบ้านนายบุญถม มงคุณ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

0