ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
0