ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

0