คำสั่งมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0