โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ จัดประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงถือได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมที่มีอิทธิพลต่อเด็กในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้เด็กที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษสรรพคุณ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายทอง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวสารกุดเข็ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง  ได้มีขวัญกำลังใจที่จะออกไปศึกษาต่อและมีเจตคติที่ดีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารจึงได้จัดทำโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจะได้รับคำอวยพรหรือคำสั่งสอนคณะครูผู้สอน เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายกันไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น เพื่อเป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จต่อไปในอนาคต

 

  1. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

2.3  เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน

2.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

2.5  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

2.6  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

 

  1. เป้าหมาย

มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครองนักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 100 คน

เด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารทั้ง 4 แห่ง  รวมจำนวนทั้งสิ้น  67  คน  ดังนี้

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษสรรพคุณ       จำนวน       34     คน

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายทอง         จำนวน         7    คน

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวสารกุดเข็ง     จำนวน       16    คน

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้งโคกกลาง    จำนวน       10     คน

 

  1. วิธีดำเนินการ

4.1  ประชุมชี้แจง วางแผน กำหนดการดำเนินงานโครงการ

4.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.3  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

4.4  ดำเนินการตามแผนกำหนดการ

4.5  รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

5.ระยะเวลา…

-2-

 

  1. ระยะเวลาดำเนินการ และ สถานที่ดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2562    ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

 

  1. งบประมาณ

 

  1. 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ได้แสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย

7.2  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง

7.3  ให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน

7.4  ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

7.5  ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

7.6  ได้กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

 

S__143663122 S__143663124 S__143663125 บัณฑิตน้อย 62_๑๙๐๓๒๙_0037 บัณฑิตน้อย 62_๑๙๐๓๒๙_0090 บัณฑิตน้อย 2562_๑๙๐๓๒๙_0009 บัณฑิตน้อย 2562_๑๙๐๓๒๙_0017

0