140

ตำบลตะโกเป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอทุ่งตะโก ตั้งชื่อตามคลองโก และต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือต้นตะโก โดยขุนผา ซึ่งเป็นกำนันในขณะนั้น จึงตั้งชื่อตำบลเป็นตำบล ตะโก จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคใต้นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าทอง บ้านท่า บ้านคลองเพรา บ้านแหลมยางนา บ้านทับช้าง บ้านควนดิน บ้านดอนเมา บ้านเขาเหรง บ้านควนเสาธง บ้านฉานเรน บ้านเนินทอง บ้านห้วยคล้า บ้านคลองลาด

texttako