สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
                  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านท่า  ตำบลตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  เป็นหนึ่งในจำนวน  3   องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอทุ่งตะโก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโกไปทางทิศใต้ประมาณ  5   กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ                          จรดตำบลช่องไม้แก้ว            อำเภอทุ่งตะโก
ทิศใต้                              จรดตำบลนาขา                    อำเภอหลังสวน
ทิศตะวันออก                   จรดตำบลปากตะโก               อำเภอทุ่งตะโก
ทิศตะวันตก                     จรดตำบลช่องไม้แก้ว            อำเภอทุ่งตะโก                                                                                              จรดตำบลเขาค่าย                 อำเภอสวี
จรดตำบลนาขา                    อำเภอหลังสวน
เนื้อที่
                   องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมีเนื้อที่โดยประมาณ    127    ตารางกิโลเมตร  หรือ    ประมาณ    79,375   ไร่ 
ลักษณภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศตำบลตะโกทางทิศตะวันตก    เป็นพื้นที่ภูเขาสูงลาดต่ำลงมาด้าน           ทิศตะวันออกลักษณะเป็นที่สูง   ที่ราบ  ที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง  และป่าชายเลนพรุกระจูดหนู  กระจูดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่  6    หมู่ที่   9   และหมู่ที่  12 บางส่วน   ลักษณะดินที่พบเป็นดินเหนียว   ดินเหนียวปนหินและดินเหนียวปนร่วน  มีแหล่งน้ำสายสำคัญ  4  สายตัดผ่านได้แก่  คลองเพราไหลผ่านหมู่ที่  2 , 3 , 4 , 5 , 7, 11 และ 13   คลองกรูดไหลผ่านหมู่ที่  1   คลองโชนไหลผ่านหมู่ที่  8   และ คลองตะโกไหลผ่านหมู่ที่  10     โดยประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากคลองเพราเป็นหลัก
เขตการปกครอง 

            องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ – สกุล ( ผู้นำท้องถิ่น )

ชื่อ – สกุล ( สมาชิกสภา อบต. )

หมายเหตุ

1

บ้านท่าทอง นายโกวิท  ลิ้มเรืองวงศ์ นายสุพัฒ  พุ่มพุนพิน
นายมานพ  ภู่เหมาะ

2

บ้านท่า นายสำเริง  หีดชะนา
(กำนันตำบลตะโก)
นายพิสิษฐ์  สุขตะโก
นางจารุวรรณ  หอมแก้ว

3

บ้านคลองเพรา นายนิรมิต  วรรณชิต นายสมมิต  เพชรทอง
นายประยูร  โสภณรัตน์

4

บ้านแหลมยางนา นายวิมล  เจริญสุข นางวรรณา  รวดเร็ว
นายมะณี  หีตชนา

5

บ้านทับช้าง นายวิรัช  หีตชะนา นายประโยชน์  ทิพย์รัตน์
นายวัฒชัย  สามทอง

6

บ้านควนดิน นายบำรุง  พรหมเวช นายวิโรจน์  โอบอ้อม
นายมล  เม็ดดี

7

บ้านดอนเมา นายวีระวัฒน์  ปราชญ์เปรื่อง นางมาลี  สุขอนันต์
นายวิชิต  หีดชนา

8

บ้านเขาเหรง นายอริยณัฐ  ไหมเชื้อจีน นายสาโรช  รักซื่อ
นายภูษิต  หีดภุมรินทร์

9

บ้านควนเสาธง นายอรุณ  บัวหลวง นายชาญวิทย์  ชนก
นายมลฑล  รัตนาภรณ์

10

บ้านฉานเรน นายจรัญ  รุ่งช่วง นายนพดล  เข็มขาว
นายสุธรรม  เพชรแก้ว

11

บ้านเนินทอง นายสุวิทย์  เวชโภติ นายนพดล  ยินดี
นายวิโรจน์  วงศ์สุวัฒน์

12

บ้านห้วยคล้า นายสุวิทย์  วงศ์สุวัฒน์ นายทองเพิ่ม  หีดชนา
นายสุวิทย์  ฐิตะฐาน

13

บ้านคลองลาด นายชำนาญ  สัสดีเมือง นายโกศล  ชนะ
นายเฉลิมชัย  พันธ์ทอง

14

บ้านสามแยกจำปา นายบรรยง  ศรีสุบัติ นายสุมิตร  เมืองงาม
นางรุ่งฤดี  บุญทอง

 ลักษณะภูมิอากาศ
                  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  สามารถแบ่งได้เป็น  2  ฤดูกาล  คือ
–  ฤดูร้อน               เริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนมิถุนายนของทุกปี
–  ฤดูฝน                 เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายน    ถึง  เดือนมกราคมของทุกปี

 ประชากร
                   ประชากรทั้งสิ้น 9,000  คน  แยกเป็นประชากรชายจำนวน  4,528  คน  ประชากรหญิง 4,472 คน  จำนวนครัวเรือน  3,383       ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  70  คน/ ตารางกิโลเมตร   

หมู่ที่

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน
(หลัง )

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

402

444

846

270

2

362

345

707

317

3

262

260

522

163

4

297

286

583

210

5

584

559

1,143

422

6

177

168

345

105

7

188

184

372

169

8

363

345

708

384

9

407

426

833

247

10

351

336

687

248

11

180

198

378

168

12

275

257

532

165

13

311

282

593

219

14

369

382

751

296

รวม

4,528

4,472

9,000

3,383