1.นักบริหารงานท้องถิ่น
2.นักบริหารงานทั่วไป
3.นักบริหารงานคลัง
4.นักบริหารงานช่าง

5.นักบริหารงานการศึกษา

6.นักบริหารงานสวัสดิการ

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8.นักทรัพยากรบุคคล

9.นักพัฒนาชุมชน

10.นักวิชาการเงินและบัญชี

11.นักวิชาการพัสดุ

12.เจ้าพนักงานธุรการ

13.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14.นายช่างโยธา

15.นายช่างไฟฟ้า

16เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

17.ครูผดด

18.นักวิชาการจัดเก็บรายได้

19.นักวิชาการศึกษา

20.จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน-อาวุโส

21.นักจัดการงานช่าง1