จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านข้าวสาร ม.4 สายที่ 1 จากบ้านนางนัยนา จันทรา ถึงบ้านนายมานพ ลาดี สายที่ 2 จากบ้านนางดอกอ้อ สามารถ ถึงบ้านนางดอกอ้อ สามารถ สายที่ 3 จากบ้านนางอำพร ประทุมมา ถึงบ้านนางอำพร ประทุมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

อ่านประกาศ

0
Page 1 of 18 12345...»