กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

ในวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านข้าวสาร อสม. จัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย  พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

 

0

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

ในวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ออกประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) เพิ่มเติมแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้เข้าร่วมประชาคม เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน

 

0