นโยบายการบริหาร

1

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม สิบเอกจรายุทธ เสนปัญจะ ในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 20 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายพูนสมบัติ มงคุณ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
 4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี บริการจัดการที่ดี กลุ่มสตรีพัฒนา ส่งเสริมเกษตรกรรม โน้มนำการศึกษา ยึดหลักเศรษฐกิจก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลข้าวสาร

“ข้าวสารเป็นเมืองน่าอยู่ คนมีการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”

 • ข้าวสารเป็นเมืองน่าอยู่ – จะน่าอยู่ได้ต้องปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

มีราษฎรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน

 • คนมีการศึกษา – คนในพื้นที่ต้องได้รับการศึกษาทุกคน และทุกคนเคารพ

กฎหมาย, กติกาสังคม

 • ใฝ่คุณธรรม – ยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณีตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลัก

คุณธรรมยึดมั่น

 • นำด้านเศรษฐกิจ – ประชาชนมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บ

เกี่ยว มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีผลผลิตหลักประจำ

ตำบล มีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 • ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี – ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีรายได้เพียงพอ

มีความเป็นอยู่ที่ดี


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ

และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและ

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนเข้มแข็ง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การคมนาคมสะดวก
 2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
 3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 5. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
 7. ประชาชนมีสุขภาพดี
 8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
 9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 10. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 • ระบบน้ำประปา : ปรับปรุง ท่อเมนส่งน้ำ ระบบการกรองน้ำ ถังสำรองน้ำใสและคุณภาพน้ำประปา
 • ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนทุกสายทางเดินตามตรอก ซอย ที่พักผู้โดยสาร ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่สำคัญต่าง ๆ
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การพัฒนาทางด้านการศึกษา

 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล
 • พัฒนาระบบการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษานอกเวลาเรียน
 • ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับวัยของประชาชน
 • จัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 • ลดปัญหาน้ำท่วมโดยเพิ่มเส้นทางระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสัก
 • จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียตามแหล่งชุมชนก่อนปล่อยลงแม่น้ำป่าสัก
 • ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแออัด หรือทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้น
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ทางเข้าแก่งคอย เกาะกลางถนน และทางเดินเข้า

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 • พัฒนาและปรับปรุง ในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดสวัสดิการรถรับ-ส่ง บริการผู้ป่วยภายในเขตเทศบาลฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการคัดแยกขยะ
 • ปรับปรุงให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

การพัฒนาทางด้านสังคม

 • เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่จุดสำคัญให้ครบถ้วนตามความจำเป็น
 • พัฒนาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนทั้ง 16 ชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งและสามัคคี

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของชุมชนโดยวิธีการ – สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในชุมชน เพื่อให้เกิดการค้าขายภายในชุมชนมากขึ้น – ผลิตสินค้าภายในชุมชนโดยเฉพาะสินค้าบริโภคอุปโภคพื้นฐานเพื่อทดแทนหรือลดการสั่งซื้อจากนอกชุมชนและนำไปขายนอกชุมชน – ส่งเสริม อุดหนุนธุรกิจในชุมชนและไม่ส่งเสริมให้ธุรกิจที่มาจากนอกชุมชนมาแข่งขันกับชุมชนอย่างไม่เป็นธรรม


สรุป

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายพูนสมบัติ มงคุณ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ขอขอบพระคุณครับ